Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 11/11/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο ΔΣ, όπως αυτό εκλέχθηκε από τις διενεργηθείσες την 9/11/2016 εκλογές του Συλλόγου Μηχανικών Μελετητών Μυκόνου, με μοναδικό θέμα συζήτησης την ανάδειξη και τον καταμερισμό των αξιωμάτων μεταξύ των μελών. Αφού διαπιστώθηκε η παρουσία όλων των τακτικών μελών του Δ.Σ, τέθηκε από τα μέλη του ΔΣ η πρόταση όπως τα αξιώματα καταμεριστούν ανάλογα με τις ψήφους που έλαβε το κάθε μέλος στις προσφάτως διενεργηθείσες εκλογές. Τα μέλη προχώρησαν σε φανερή ψηφοφορία όπως ακριβώς και ρητώς αναφέρεται στο καταστατικό όπου και αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η σύνθεση του νέου Δ.Σ του Συλλόγου Μηχανικών Μυκόνου έχει ως εξής:

1. Κυραντώνης Αντώνης – Πρόεδρος 

2. Στεργιόπουλος Απόστολος – Αντιπρόεδρος

3. Μασάκη Αικατερίνη – Γενικός Γραμματέας

4. Καζακίδου Σταματούλα – Ταμίας

5. Αποστόλου Σπυρίδων – Μέλος

 

Με αναπληρωματικά μέλη : Μπάλλας Γεώργιος, Mazelin Aude. Να σημειωθεί ότι η θητεία του ΔΣ, σύμφωνα με το καταστατικό, είναι διετής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ_2016